Skripty

Skript je typ programu, ktorý nie je skompilovaný do strojového kódu ale je vykonávaný interpréterom. Príklady skriptovacích jazykov sú:  Perl, PHP, Python, Groovy, Ruby, Scala, JavaFX Script

Skripty rád využívam na jednoduché programy, ktoré môžem použiť na jednoduché operácie, ktoré niekedy potrebujem.

CMD – príkazový riadok alebo interpréter príkazov OS Windows

Vlastná tvorba – ukážky:

Javascript:

Prihlásenie na GMAIL (Pozor! Heslo bude zobrazené priamo.) 
javascript: var name = prompt('Zadaj použivateľské meno',''); var pass = prompt('Zadaj použivateľské heslo','');document.getElementById("Email").value= name; document.getElementById("Passwd").value= pass; document.getElementsByName("signIn")[0].click(); void(0)
Prihlásenie na Facebook (Pozor! Heslo bude zobrazené priamo.) 
javascript: var name = prompt('Zadaj použivateľské meno',''); var pass = prompt('Zadaj použivateľské heslo','');document.getElementById("email").value= name; document.getElementById("pass").value= pass; document.getElementsById("loginbutton")[0].click(); void(0)

Automatické prihlásenie na Gmail (Zmeňte položky .value= “meno“ a .value= “heslo“ za svoje údaje. Pozor! Riziko ukradnutia prihlasovacích údajov. Používajte takto upravený skript s najväčšou opatrnosťou. ) 
javascript: document.getElementById("Email").value="meno"; document.getElementById("Passwd").value="heslo"; document.getElementsByName("signIn")[0].click(); void(0) 
Automatické prihlásenie na Facebook (Zmeňte položky .value= “meno“ a .value= “heslo“ za svoje údaje. Pozor! Riziko ukradnutia prihlasovacích údajov. Používajte takto upravený skript s najväčšou opatrnosťou. ) 
javascript: document.getElementById("email").value= ''meno''; document.getElementById("pass").value= ''heslo''; document.getElementsById("loginbutton")[0].click(); void(0)

 

VBS Skripty

Skript na automatické cyklické otváranie a zatváranie CD-ROM

Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" )
Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection

if colCDROMs.Count >= 1 then
do

  For i = 0 to colCDROMs.Count - 1
    colCDROMs.Item(i).Eject
  Next ' cdrom

  For i = 0 to colCDROMs.Count - 1
    colCDROMs.Item(i).Eject
  Next ' cdrom

loop
End If
Využitie 🙂

BAT Skripty

Vypínanie/zapínanie GUEST konta

@echo off
cls
Choice /M "Chcete zapnut/vypnut GUEST konto?"
SET DRIVENUM=%ERRORLEVEL%
IF %DRIVENUM% EQU 1 GOTO 11

IF %DRIVENUM% EQU 2 GOTO 22
GOTO end
:11
net user guest /active:yes
echo Guest bol zapnuty
GOTO end
:22
net user guest /active:no
echo Guest bol vypnuty
:end
pause

 

Reštartovanie ovládača touchpadu na notebooku Lenovo(keď mi zamrzne)


@echo off

tskill "SynTPEnh"

PING 1.1.1.1 -n 1 -w 500 >NUL

start "" "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

cls